Wydawca treści Wydawca treści

Deklaracja dostępności

Lasy Państwowe zobowiązują się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron jednostek LP w domenie: .lasy.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-07-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-03-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak alternatywy dla treści nietekstowych (filmy, nagrania dźwiękowe, obrazy fotograficzne, grafiki i infografiki);
  • na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.07.20 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Marek Matecki: tel. 22 185 53 63; email: dostepnosc.cyfrowa@lasy.gov.pl). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Nadleśnictwa Janów Lubelski zlokalizowany jest  przy ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 35 w Janowie Lubelskim. Jest to budynek trzykondygnacyjny, posiadający dwie kondygnacje nadziemne i jedną podziemną. Na kondygnacji parteru i piętra znajdują się pomieszczenia administracyjno-biurowe.

Przewidywana maksymalna liczba osób na poszczególnych kondygnacjach budynku jest następująca:

- parter 48 osób

- piętro 28 osób  

W budynku może przebywać 76 osób jednocześnie. Standardowe godziny przebywania pracowników na terenie budynku biura to 07:00 – 15:00.

Wejście główne do budynku znajduje się od strony ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza, bezpośrednio z poziomu chodnika biegnącego wzdłuż budynku
i prowadzi na parter. Wejście usytuowane jest na poziomie dziesięciu stopni schodowych  z dwoma spocznikami przed drzwiami głównymi.

Budynek nie posiada pochylni/podjazdów dla wózków dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie jest wyposażony w windę. W budynku znajdują się dwie klatki schodowe. Wejście główne prowadzi do holu na parterze budynku oraz do sekretariatu, gdzie przyjmuje się korespondencję.

Drzwi i przejścia do budynku posiadają minimalną szerokość 90 cm.

Korytarze przebiegają przez długość całego piętra. Wejścia do pomieszczeń biurowych posiadają progi.

W budynku nie ma toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma szczególnych oznaczeń ani systemów dźwiękowych ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym.

Po budynku można poruszać się z psem asystującym.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Budynek obsługiwany jest przez pracowników posługujących się językiem polskim.

Wśród pracowników nie ma tłumacza języka migowego.

Pojazdy parkowane są na parkingach przed i obok  budynku. Przy budynku nie ma wyznaczonych miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych.

W celu ułatwienia rozstrzygnięcia danej sprawy bądź ustalenia terminu spotkania wskazany jest kontakt telefoniczny na nr +48 15 872 00 72
lub e-mailowo na adres: janowlubelski@lublin.lasy.gov.pl