Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Lasy prywatne stanowią ok. 17 proc. lasów w Polsce. Nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa sprawuje starosta, który w drodze porozumienia może powierzyć nadleśniczemu Lasów Państwowych prowadzenie w jego imieniu spraw z zakresu nadzoru, w tym wydawanie decyzji administracyjnych.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Janów Lubelski na mocy porozumienia zawartego  ze Starostwem Powiatowym  w Nisku, prowadzi nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa w powiecie niżańskim, Gmina Jarocin. Łączna suma nadzorowanych lasów niepaństwowych to 25 ha.