Zasoby leśne

Zasoby leśne każdego nadleśnictwa opisywane są głównie za pomocą następujących wskaźników: powierzchnia, zapas, zasobność, struktura wiekowa i gatunkowa drzewostanów oraz udział typów siedliskowych lasu.

Hodowla lasu

Hodowla lasu to jeden z podstawowych działów gospodarki leśnej. Obejmuje całość prac związanych z odnawianiem i pielęgnowaniem lasu.

Ochrona lasu

Jest to dział leśnictwa zajmujący się zabezpieczaniem lasu przed czynnikami biotycznymi, abiotycznymi i antropogenicznymi, zagrażającymi trwałości lasu.Ochrona lasu jest realizowana poprzez prognozowanie i monitoring występowania określonych czynników szkodotwórczych, przez wykonywanie zabiegów profilaktycznych oraz zabiegów zwalczających.

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu polega na korzystaniu z jego zasobów poprzez pozyskiwanie surowca drzewnego, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, pozyskiwaniu choinek, eksploatacji kopalin i wielu innych.

Urządzanie lasu

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie planów urządzenia lasu, sporządzanych dla nadleśnictw na 10 lat. Wykonują je dla Lasów Państwowych specjalistyczne jednostki, m.in. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL).

Łowiectwo

Gospodarka łowiecka na obszarze działania Nadleśnictwa Janów Lubelski jest prowadzona według opracowanego Wieloletniego Planu Łowieckiego oraz rocznych łowieckich planów hodowlanych. Każdego roku w Nadleśnictwie Janów prowadzona jest inwentaryzacja zwierzyny.

Certyfikaty

Certyfikacja gospodarki leśnej to procedura, w wyniku której niezależna organizacja potwierdza prowadzenie tej gospodarki zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Lasy prywatne stanowią ok. 17 proc. lasów w Polsce. Nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa sprawuje starosta, który w drodze porozumienia może powierzyć nadleśniczemu Lasów Państwowych prowadzenie w jego imieniu spraw z zakresu nadzoru, w tym wydawanie decyzji administracyjnych.