Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zasoby leśne

Zasoby leśne każdego nadleśnictwa opisywane są głównie za pomocą następujących wskaźników: powierzchnia, zapas, zasobność, struktura wiekowa i gatunkowa drzewostanów oraz udział typów siedliskowych lasu.

Powierzchnia, zapas, zasobność

Wg stanu na dzień 1.01.2020r. powierzchnia Nadleśnictwie Janów Lubelski wynosi 31 566,37 ha, z czego lasy zajmują 97 %.

Zapas drzewny na powierzchni leśnej wynosi 9 585 777 m3, zaś przeciętna zasobność na 1 ha powierzchni leśnej zalesionej kształtuje się w okolicach 324 m3.

Struktura wiekowa

W leśnictwie wiek drzewostanu zestawia się w klasy obejmujące okresy dwudziestoletnie i zapisywane cyframi rzymskimi (I, II, III itd.), a klasy od I do V dzieli się jeszcze na 10 letnie podklasy wieku, oznaczając je w ramach klasy, literami: a, b. Na przykład I klasa wieku - drzewostany w wieku do 20 lat, II klasa wieku - od 21 do 40 lat, III klasa wieku - od 41 do 60 lat itd.

W Lasach Janowskich średni wiek drzewostanów wynosi  76 lat, zaś dominująca jest IVb i V klasa wieku (71-100 lat) stanowiąca 43 % drzewostanów.

Struktura gatunkowa

Drzewostany tutejszych lasów tworzą 33 gatunki drzew, z czego 16 występuje jako gatunki panujące.

Najliczniejszym gatunkiem na terenie Nadleśnictwa Janów Lubelski jest sosna pospolita, której udział powierzchniowy wynosi 84,40%, następnie jodła z udziałem 6,68 %, olsza 3,19 %, brzoza 1,05 %, dęby szypułkowy i bezszypułkowy, które zajmują łącznie 2,08% powierzchni. Udział pozostałych gatunków nie przekracza 1 % powierzchni leśnej nadleśnictwa.

W ostatnim dziesięcioleciu nastąpił wzrost powierzchni drzewostanów z panującymi gatunkami jodły i dębu.

Typy siedliskowe lasu

Na terenie naszego nadleśnictwa wyróżniono 15 typów siedliskowych lasu: bór świeży (Bśw), bór wilgotny (Bw), bór bagienny (Bb), bór mieszany świeży (BMśw), bór mieszany wilgotny (BMw), bór mieszany bagienny (BMb); las mieszany świeży (LMśw), las mieszany wilgotny (LMw), las mieszany bagienny (LMb); las świeży (Lśw), las wilgotny (Lw), las łęgowy (Lł), ols jesionowy (OlJ), ols (Ol) oraz las wyżynny świeży(Lwyżśw).  

Dominują tutaj siedliska borów i borów mieszanych, głównie BMw 31,82%, Bśw 30,32%, Bw 7,30%. Znaczący udział ma również siedlisko LMw-13,23 %. Siedliska wyżynne zajmują zaledwie 1% nadleśnictwa.

Typy siedliskowe lasu w Nadleśnictwie Janów Lubelski.