Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zasoby leśne

Zasoby leśne każdego nadleśnictwa opisywane są głównie za pomocą następujących wskaźników: powierzchnia, zapas, zasobność, struktura wiekowa i gatunkowa drzewostanów oraz udział typów siedliskowych lasu.

Powierzchni, zapas, zasobność

Wg stanu na dzień 1.01.2010r. powierzchnia Nadleśnictwie Janów Lubelski wynosi 31 597,39 ha, z czego lasy zajmują 97 %.

Zapas drzewny na powierzchni leśnej wynosi 8 609 450 m3, zaś przeciętna zasobność na 1 ha powierzchni leśnej zalesionej kształtuje się w okolicach 292 m3.

Struktura wiekowa

W leśnictwie wiek drzewostanu zestawia się w klasy obejmujące okresy dwudziestoletnie i zapisywane cyframi rzymskimi (I, II, III itd.), a klasy od I do V dzieli się jeszcze na 10 letnie podklasy wieku, oznaczając je w ramach klasy, literami: a, b. Na przykład I klasa wieku - drzewostany w wieku do 20 lat, II klasa wieku - od 21 do 40 lat, III klasa wieku - od 41 do 60 lat itd.

W Lasach Janowskich średni wiek drzewostanów wynosi  72 lata, zaś dominująca jest IV i Va klasa wieku (61-90 lat) stanowiąca 43 % drzewostanów.

Struktura gatunkowa

Drzewostany tutejszych lasów tworzą 32 gatunki drzew, z czego 17 występuje jako gatunki panujące.

Najliczniejszym gatunkiem na terenie Nadleśnictwa Janów Lubelski jest sosna pospolita, której udział wynosi 85,30%, następnie jodła z udziałem 5,56 %, olsza 4,41 %, brzoza 2,09 %, dęby szypułkowy i bezszypułkowy, które zajmują łącznie 1,33% powierzchni oraz buk, występujący w udziale zaledwie 1,04%. Udział pozostałych gatunków nie przekracza 1 % powierzchni leśnej.

W ostatnim dziesięcioleciu nastąpił wzrost udziału % drzewostanów z panującą jodłą, bukiem i dębem.

Typy siedliskowe lasu

Na terenie naszego nadleśnictwa wyróżniono 14 typów siedliskowych lasu. Dominują tutaj siedliska borów i borów mieszanych, głównie BMw 34,70%, Bśw 21,77%, BMśw 13,33%. Znaczący udział ma również siedlisko LMw-13,97 %. Siedliska wyżynne zajmują zaledwie 1,13% nadleśnictwa.

Typ siedliskowy lasu

ha

%

Bśw

6446,98

21,77

Bw

1233,15

4,16

Bb

283,33

0,96

BMśw

3947,57

13,33

BMw

10274,21

34,70

BMb

983,38

3,32

LMśw

1258,15

4,25

LMw

4136,45

13,97

LMb

98,80

0,33

Lśw

80,78

0,27

Lw

258,18

0,87

Ol

254,14

0,86

OlJ

19,38

0,07

Lwyżśw

333,70

1,13

Ogółem

29 608,20

100,00