Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wyniki monitoringu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Janów Lubelski

Zgodnie z „Krajowym Standardem Gospodarki Leśnej FSC w Polsce" Nadleśnictwo Janów Lubelski jest zobowiązane do prowadzenia monitorowania stosownie do zakresu i intensywności gospodarki leśnej. Monitoring ma na celu dokonanie oceny stanu lasu, ilości pozyskiwanych produktów leśnych, kontroli pochodzenia produktu, działań gospodarczych oraz ich wpływu społecznego i środowiskowego.

Podsumowanie wyników monitoringu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Janów Lubelski za rok 2016 r. (wg stanu na 31.12.2016 r.)

 

a) zapas grubizny brutto – 8 873 tys. m3

b) powierzchnia odnowień i zalesień -  140,34 ha

c) powierzchniowa tabela gatunków panujących i klas wieku - pobierz

d) pozyskanie niedrzewnych produktów leśnych:

 • szyszek – 343 kg
 • zwierzyny – 236 szt.
 • stroiszu -  0 mp
 • choinek – 350 szt.

e) produkcja sadzonek – 2 816 tys szt.

f) ogólna wielkość szkód spowodowanych przez czynniki abiotyczne – 1,85 ha

g) powierzchnia zabiegów ograniczania foliofagów – 117,44 ha

h) ilość ustalonych stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania ptaków - 19

i) ogólna powierzchnia lasów o szczególnej wartości ochronnej - HCVF:

 • obszary chronione w rezerwatach – 4347,98 ha
 • obszary chronione w parkach krajobrazowych – 30714,78 ha
 • ostoje zagrożonych i ginących gatunków -2213,57 ha
 • kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie – 31169,62 ha
 • ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące, marginalne z punktu widzenia gospodarki leśnej  - 1318,71ha
 • ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy – 1918,96 ha
 • lasy wodochronne  - 14552,65 ha
 • lasy glebochronne – 327,96 ha
 • lasy kluczowe dla tożsamości lokalnych społeczności – 6,87 ha

j) koszty prowadzenia gospodarki leśnej – 9 547 tys. zł

k) pozyskanie drewna ogółem – 121 725,60 m3

l) wielkość zatrudnienia – 80,8 etatów