Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wyniki monitoringu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Janów Lubelski wg stanu na dzień 31.12.2020r.

Zgodnie z „Krajowym Standardem Gospodarki Leśnej FSC w Polsce" Nadleśnictwo Janów Lubelski jest zobowiązane do prowadzenia monitorowania stosownie do zakresu i intensywności gospodarki leśnej. Monitoring ma na celu dokonanie oceny stanu lasu, ilości pozyskiwanych produktów leśnych, kontroli pochodzenia produktu, działań gospodarczych oraz ich wpływu społecznego i środowiskowego.

a) zapas grubizny brutto – 9 611 tys. m3

b) powierzchnia odnowień i zalesień -  160,86 ha

c) powierzchniowa tabela gatunków panujących i klas wieku

Gatunek

Powierzchnia [ha]

 SO

22794,05

SO.B

1,94

SO.WE

0,11

MD

9,53

ŚW

439,57

JD

2201,55

DG

1,41

BK

424,52

DB

624,36

DB.S

306,1

DB.B

252,34

DB.C

8,92

KL

0,64

JW

1,45

WZ

0,74

JS

5,98

GB

108,5

BRZ

1013,59

OL

1155,37

AK

0,51

 

Klasa i podklasa wieku 

Powierzchnia [ha]

%

Ia (1 – 10)

1072,46

3,62

Ib (11 – 20)

757,67

2,56

IIa (21 – 30)

665,77

2,25

IIb (31 – 40)

719,92

2,43

IIIa (41 – 50)

1538,44

5,19

IIIb (51 – 60)

2366,99

7,99

IVa (61 – 70)

3214,48

10,85

IVb (71 – 80)

4856,14

16,4

Va (81 – 90)

4043,83

13,65

Vb (91 – 100)

3838,22

12,96

VI (101 – 120)

2098,65

7,09

VII (121 – 140)

624,36

2,11

VIII (141 i starsze)

411,19

1,39

KO

3051,28

10,3

KDO

122,88

0,41

Zręby, halizny

114,67

0,39

W produkcji ubocznej

22,09

0,07

Pozostałe

99,86

0,34

 

29618,9

100

d) pozyskanie niedrzewnych produktów leśnych:

 • nasion – 674,52 kg
 • zwierzyny – 389 szt
 • stroiszu -  0 mp
 • choinek – 375 szt.

e) produkcja sadzonek – 1 539 tys. szt.

f) ogólna wielkość szkód spowodowanych przez czynniki abiotyczne – 30,78 ha

g) powierzchnia zabiegów ograniczania foliofagów – 0,00 ha

h) ilość ustalonych stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania ptaków - 17

i) ogólna powierzchnia lasów o szczególnej wartości ochronnej - HCVF:

 • HCVF 1.1.1 obszary chronione w rezerwatach – 4347,87 ha
 • HCVF 1.1.2 obszary chronione w parkach krajobrazowych – 30 691,42 ha
 • HCVF 1.2 ostoje zagrożonych i ginących gatunków -  1935,72 ha
 • HCVF 2.1 kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie –  31205,91 ha
 • HCVF 3.1 ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące, marginalne z punktu widzenia gospodarki leśnej  - 1170.71   ha
 • HCVF 3.2 Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy, lecz w Polsce pospolitsze i występujące wielkoobszarowo, stanowiące ważne obszary gospodarki leśnej - 3254.67 ha
 • HCVF 4.1 lasy wodochronne  - 14 538,07 ha
 • HCVF 4.2 lasy glebochronne – 327,96 ha
 • HCVF 6.1 lasy kluczowe dla tożsamości lokalnych społeczności –   186,20 ha

j) koszty prowadzenia gospodarki leśnej – 11 092 tys. zł

k) pozyskanie drewna ogółem – 127 tys. m3

l) wielkość zatrudnienia – 83 etaty