Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rezerwat Jastkowice

Jest to pierwszy, powołany już w 1959 r. rezerwat w Lasach Janowskich.

Teren ten porasta drzewostan  wchodzący w skład dobrze zachowanego zespołu grądu Tilio - Carpinetum tworzącego licznie podzespoły oraz warianty troficzne i wilgotnościowe. Wyróżnia się on pięknym starodrzewem ze znacznym udziałem jodły w drzewostanie, typowym runem oraz występowaniem wielu pomnikowych, ok. 200-letnich egzemplarzy dębu, jodły i lipy oraz licznych roślin chronionych i rzadkich. Wśród nich warto wymienić lilię złotogłów, gnieźnik leśny, podkolan biały, czy wawrzynek wilczełyko.

Spotkać tu można m.in. mopka zachodniego,  mroczka późnego, nocka Bechsteina i Natterera, gacka brunatnego, bociana czarnego, dzięcioła średniego, czy muchołówkę białoszyją.

Rezerwat nie jest udostępniony do zwiedzania.

Podstawa prawna utworzenia rezerwatu:

Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 19 września 1959 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (MP Nr 89, poz. 482).

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 17 stycznia 2002 r. w sprawie wykazu rezerwatów przyrody. (Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego, Dz. Urz. z 2002 r. Nr 3, poz. 62).

Powierzchnia: wg aktu utworzenia – 45,68 ha / wg planu ochrony na lata 1990-1999 (2009) - 45,68 ha /aktualnie (wg PUL na lata 2020-2029) wynosi 45,65 ha.

- Cel ochrony: rezerwat utworzono się w celu zachowania, ze względów naukowych i dydaktycznych, wielogatunkowego lasu mieszanego stanowiącego resztkę Puszczy Sandomierskiej.

- Przedmiot ochrony: fragmenty lasu o cechach zespołu naturalnego.

- Nadzór nad rezerwatem sprawuje RDOŚ w Rzeszowie.

- Aktualnie rezerwat nie posiada planu ochrony, jak również zadań ochronnych.