Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rezerwat Jastkowice

Jest to pierwszy, powołany już w 1959 r. rezerwat w Lasach Janowskich.

Teren ten porasta drzewostan  wchodzący w skład dobrze zachowanego zespołu grądu Tilio - Carpinetum tworzącego licznie podzespoły oraz warianty troficzne i wilgotnościowe. Wyróżnia się on pięknym starodrzewem ze znacznym udziałem jodły w drzewostanie, typowym runem oraz występowaniem wielu pomnikowych, ok. 200-letnich egzemplarzy dębu, jodły i lipy oraz licznych roślin chronionych i rzadkich.

Podstawa prawna utworzenia rezerwatu: Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 19 września 1959 r. Powierzchnia: 45,68ha.

- Cel ochrony: zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentów lasu mieszanego o cechach zespołu naturalnego z bogatą florą charakteryzującą stosunki przyrodnicze dawnej Puszczy Sandomierskiej.

- Przedmiot ochrony: fragmenty lasu o cechach zespołu naturalnego.