Rezerwaty przyrody

Rezerwat przyrody obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, zwierząt i grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi.

Parki krajobrazowe

Prawie całe Nadleśnictwo Janów Lubelski położone jest w granicach Parku Krajobrazowego „Lasy Janowskie". Zasady jego zagospodarowania określone są w akcie powołującym. Został powołany 3 października 1984 r. na mocy uchwały WRN w Tarnobrzegu nr II/12/84 na bazie utworzonego wcześniej Partyzanckiego Parku Pamięci Narodowej. Omawiany Park powiększono w marcu 1988 r. o część zachodnią uchwałą WRN w Tarnobrzegu nr XXVI/141/88.

Obszary chronionego krajobrazu

Obszar chronionego krajobrazu to jedna z najmniej restrykcyjnych form ochrony przyrody. Obszary te uznawane są za cenne ze względu na wyróżniający się krajobraz, zróżnicowanie ekosystemów lub pełnioną często funkcję korytarzy ekologicznych między ważniejszymi obszarami chronionymi, np. parkami narodowymi, krajobrazowymi i rezerwatami.

Obszary Natura 2000

Sieć Natura 2000 obejmuje obszary istotne dla zachowania europejskiego dziedzictwa przyrodniczego. Głównym celem funkcjonowania sieci jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych i gatunków roślin i zwierząt, które uważa się za cenne i zagrożone wyginięciem w skali całej Europy.

Pomniki przyrody

Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej i kulturowej.

Użytki ekologiczne

Użytek ekologiczny to jedna z form ochrony przyrody polegająca na zabezpieczeniu ekosystemów o niewielkiej powierzchni mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej m.in. naturalnych zbiorników wodnych, śródpolnych i śródleśnych oczek wodnych, kęp drzew i krzewów, bagien, torfowisk czy wydm.

Ochrona gatunkowa

Ochrona gatunkowa ma na celu zapewnienie przetrwania i utrzymania właściwego stanu rzadkich i zagrożonych gatunków roślin, zwierząt lub grzybów oraz ich siedlisk.