Wydawca treści Wydawca treści

Park Krajobrazowy "Lasy Janowskie"

Prawie całe Nadleśnictwo Janów Lubelski położone jest w granicach Parku Krajobrazowego „Lasy Janowskie". Zasady jego zagospodarowania określone są w akcie powołującym. Został powołany 3 października 1984 r. na mocy uchwały WRN w Tarnobrzegu nr II/12/84 na bazie utworzonego wcześniej Partyzanckiego Parku Pamięci Narodowej. Omawiany Park powiększono w marcu 1988 r. o część zachodnią uchwałą WRN w Tarnobrzegu nr XXVI/141/88.

Zasady jego zagospodarowania określone są w akcie powołującym. Został powołany 3 października 1984 r. na mocy uchwały WRN w Tarnobrzegu nr II/12/84 na bazie utworzonego wcześniej Partyzanckiego Parku Pamięci Narodowej. Omawiany Park powiększono w marcu 1988 r. o część zachodnią uchwałą WRN w Tarnobrzegu nr XXVI/141/88. Aktualnie obowiązujące akty prawne powołujące Park to:
● Rozporządzenie nr 12 Wojewody Lubelskiego z dnia 5 maja 2005r. w sprawie Parku Krajobrazowego „Lasy Janowskie" (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 108, poz. 2057);
● Rozporządzenie nr 86/05 Wojewody Podkarpackiego z dnia 12 grudnia 2005r. w sprawie Parku Krajobrazowego „Lasy Janowskie" (Dz. Urz. Woj. Podka. Nr 159, poz. 2917);

Uchwała Nr XLVIII/994/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie Parku Krajobrazowego „Lasy Janowskie” (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego, Dz. Urz. z 2014 r. poz. 1948).
Od dnia 1 stycznia 2010r. obowiązuje Uchwała Nr XXXVIII/690/09 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie utworzenia Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych. Zespół został utworzony w celu kierowania parkami na terenie Województwa Lubelskiego. W tym między innymi do kierowania Parkiem Krajobrazowym „Lasy Janowskie".

Łączna powierzchnia gruntów zarządzanych przez Nadleśnictwo Janów Lubelski, położonych w granicach Parku wynosi 30 691,42 ha (pow. leśna 29828,01 ha, nieleśna 863,41 ha).
Łączna powierzchnia gruntów Nadleśnictwa położonych w obrębie otuliny wynosi 527,23ha (pow. leśna – 491,85ha, pow. nieleśna – 35,38ha).   

Na wysokie wartości przyrodnicze Parku składają się:
- duża powierzchnia kompleksu leśnego,
- ogromna różnorodność siedlisk i zbiorowisk roślinnych z wieloma rzadkimi i chronionymi gatunkami roślin,
- bogata fauna charakterystyczna dla naturalnych ekosystemów leśnych,
- obecność dużych kompleksów stawów, bagien i torfowisk,
- liczne miejsca pamięci narodowej z okresu II wojny światowej oraz elementy kultury materialnej i duchowej regionu.

Park Krajobrazowy „Lasy Janowskie” posiada plan ochrony na dwudziestoletni okres: 2005-2025, zatwierdzony dnia 6 maja 2005 roku.