Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Roztoczański Obszar Chronionego Krajobrazu

Obszar chronionego krajobrazu to jedna z najmniej restrykcyjnych form ochrony przyrody. Obszary te uznawane są za cenne ze względu na wyróżniający się krajobraz, zróżnicowanie ekosystemów lub pełnioną często funkcję korytarzy ekologicznych między ważniejszymi obszarami chronionymi, np. parkami narodowymi, krajobrazowymi i rezerwatami.

Fragment terenu Nadleśnictwa Janów Lubelski, leżący w obrębie zachodniego krańca Roztocza Zachodniego, objęty jest ochroną w ramach Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Chociaż ogólna powierzchnia obszaru wynosi ok. 20 000ha w jego granicach znajdują się jedynie niewielkie  fragmenty lasów nadleśnictwa – łącznie 291,50 ha.

Obszar w zarządzie nadleśnictwa obejmuje urozmaicone krajobrazowo fragmenty o silnie zróżnicowanej rzeźbie terenu. Lessowe wzgórza pocięte są malowniczymi jarami i wąwozami, porośnięte roślinnością reprezentującą m.in. rzadkie w tym rejonie zbiorowisko żyznej buczyny karpackiej w formie podgórskiej Dentario grandulosae-Fagetum. Na uwagę zasługuje występowanie zespołu źródeł w rejonie Wierzchowisk – objętego ochroną jako pomnik przyrody.