Wydawca treści Wydawca treści

Położenie nadleśnictwa

Geograficznie Nadleśnictwo Janów Lubelski położone jest między 50033’59,80” a 50054’39,80” szerokości geograficznej północnej i 2202’37,00” a 22040’50,30” długości geograficznej wschodniej. Na mapie administracyjnej kraju zajmuje południowo-zachodnią część województwa lubelskiego i północno-wschodnią części województwa podkarpackiego.

Swoim zasięgiem obejmuje  4 powiaty (janowski, biłgorajski, stalowowolski, kraśnicki) i 13 gmin, w tym 1 miejska.

Nadleśnictwo Janów Lubelski podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie i jest położone w południowo-zachodniej części jej obszaru administracyjnego. W ramach struktury administracyjnej Lasów Państwowych położenie Nadleśnictwa  jest następujące:

  • od północnego wschodu graniczy z Nadleśnictwem Krasnystaw;
  • od północy z Nadleśnictwami: Świdnik i Kraśnik;
  • od zachodu z Nadleśnictwem Gościeradów;
  • od południowego zachodu i południa z Nadleśnictwem Rozwadów;
  • od południowego wschodu z Nadleśnictwem Biłgoraj.

Według podziału fizyczno-geograficznego Polski(Kondracki 2001) teren Nadleśnictwa Janów Lubelski leży w większości w obrębie Prowincji Karpat i Podkarpacia, Podprowincji Północnego Podkarpacia, Makroregionu Kotliny Sandomierskiej, Mezoregionu Równiny Puszczańskiej. Północne fragmenty Nadleśnictwa (ok. 45% powierzchni) leżą w obrębie Prowincji Wyżyny Małopolskiej, Podprowincji Wyżyny Wschodniomałopolskiej, Makroregionu Roztocza, Mezoregionu Roztocza Zachodniego. Najdalej na północny zachód wysunięty fragment nadleśnictwa położony jest w obrębie Makroregionu Wyżyny Lubelskiej, Mezoregionu Wzniesień Urzędowskich.

W regionalizacji przyrodniczoleśnej Tramplera i in.(1990) obszar nadleśnictwa położony jest w VI Krainie Małopolskiej, Dzielnicy 10 Niziny Sandomierskiej, Mezoregionie Puszczy Solskiej. Kilka niedużych kompleksów leży w Dzielnicy 5 – Roztocza, Mezoregionie Roztocza Zachodniego, a niewielkie skrawki terenu Nadleśnictwa znajdują się w Dzielnicy Wyżyny Zachodniolubelskiej

  • Mezoregion Puszczy Solskiej

Na obszarze mezoregionu Puszczy Solskiej znajduje 98,9% powierzchni gruntów nadleśnictwa. Obejmuje on równinę pokrytą głównie piaskami rzecznymi tarasów akumulacyjnych. Powierzchnię urozmaicają liczne wydmy i podmokłe zagłębienia wypełnione przez torfowiska lub jeziorka. Dominuje krajobraz tarasów z wydmami. Lesistość mezoregionu jest bardzo wysoka i przekracza 50%. W lasach dominują siedliska borowe, stosunkowo dużo jest siedlisk Bb, BMb. Przeważają drzewostany sosnowe, a udział pozostałych gatunków za wyjątkiem jodły jest niższy niż średnie w dzielnicy.

  • Mezoregion Roztocza Zachodniego

Stanowi on zachodnią część dzielnicy pokrytą lessem. Powierzchnia jego, rozcięta gęstą siecią suchych dolin i wąwozów, wznosi się od 290 m do 320 m n.p.m.. Ze względu na urodzajne gleby jest to region rolniczy. Lesistość wynosi ok. 20%. Wśród drzewostanów dominują drzewostany bukowe. W zasięgu mezoregionu znajduje się 0,9% powierzchni nadleśnictwa. Są to uroczyska: w obrębie Janów - „Otrocz", w obrębie Modliborzyce - „Zdybska", „Osiek", „Nad Stawem", „Zamłynie".

  • Mezoregion Wyżyny Zachodniolubelskiej

Obejmuje on północno-zachodnią część zasięgu terytorialnego nadleśnictwa z jednym oddziałem obrębu Modliborzyce – oddz. 1 uroczysko „Knieja". Powierzchnię mezoregionu tworzą łagodne garby wznoszące się od ok. 180 m do 300 m n.p.m.. Dominuje krajobraz wyżynny lessowy, miejscami o gęstej sieci suchych dolin i wąwozów. Ze względu na urodzajne gleby – rędziny, gleby brunatne, czarnoziemy – jest to region typowo rolniczy. Obszar ten charakteryzuje się najniższą lesistością i najżyźniejszymi siedliskami w Krainie VI. Stosunkowo duży udział jest drzewostanów liściastych (dębowych, bukowych, brzozowych i grabowych) w porównaniu z innymi dzielnicami VI Krainy.

Najwyżej położonym punktem są wzgórza w okolicy wsi Otrocz 320 m n.p.m. Najniżej położone są obszary w okolicach Goliszowca 174 m n.p.m. i ujścia rzeki Bukowa do Sanu 154 m n.p.m.