Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Leśny Kompleks Promocyjny "LASY JANOWSKIE"

W 1994 r. na terenie Nadleśnictwa Janów powołano Leśny Kompleks Promocyjny (LKP) Lasy Janowskie. Powstał na obszarze jednego tylko, za to liczącego blisko 31,6 tys. ha nadleśnictwa (pod względem powierzchni zaliczanego do jednego największych w kraju. Jest to obecnie jeden z 25 Leśnych Kompleksów Promocyjnych w kraju.

Ideą ich powołania był zamiar zastosowania nowych rozwiązań w leśnictwie na obszarach o szczególnych walorach przyrodniczych, promowanie przyjaznej środowisku gospodarki leśnej jako elementu zrównoważonego rozwoju oraz edukacja przyrodniczo leśna.

Lasy Janowskie stały się Leśnym Kompleksem Promocyjnym ze względu na wyjątkowe walory przyrodnicze, szereg prac badawczych prowadzonych na tym terenie i bogatą historię gospodarki leśnej.

Za główne walory LKP Lasy Janowskie uznano:

  • znaczną powierzchnię kompleksu leśnego, wchodzącego w skład jednego z największych w Polsce (Puszczy Solskiej);
  • wysoki udział drzewostanów zgodnych z siedliskiem;
  • liczne kompleksy stawów leżące wśród lasów, składające się na mozaikę ekosystemów leśnych, wodnych i bagiennych.

Główne kierunki działań gospodarczych w ramach LKP koncentrują się na wykorzystaniu naturalnych możliwości odnawiania się sosny solskiej, powiększeniu areału występowania jodły, a także renaturyzacji stosunków wodnych poprzezzabiegi zmierzające do retencjonowania wody.

Inne cele i zadania określone dla LKP Lasy Janowskie :

  • zastosowanie metody ogniskowo – kompleksowej ochrony lasu;
  • eliminacja pozaprzemysłowych źródeł zanieczyszczeń lokalnych poprzez zmianę nośników energii cieplnej na mniej uciążliwe dla środowiska w obiektach własnych Nadleśnictwa oraz działania na rzecz przyjęcia podobnej polityki przez lokalne samorządy;
  • porządkowanie gospodarki wodno – ściekowej poprzez objęcie oczyszczaniem wszystkich ścieków bytowo – komunalnych z terenu LKP;
  • funkcjonowanie LKP jako ośrodka szkoleniowo – dydaktycznego w zakresie ekologii oraz ochrony przyrody i środowiska;
  • nawiązanie współpracy z organami samorządowymi, aby cele i zadania LKP znalazły pełne odbicie w planach zagospodarowania przestrzennego gmin.

Zgodnie z zapisem w Ustawie o lasach Dyrektor Generalny powołuje Radę Naukowo-Społeczną, która inicjuje oraz ocenia realizację działań podejmowanych w Leśnym Kompleksie Promocyjnym Lasy Janowskie.

Obecna Rada została powołana Decyzją nr 50 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie powołania Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Janowskie” na lata 2018–2022 (OE.7160.10.1.2018) na okres marzec 2013-luty 2018.