Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rezerwat Łęka

Rezerwat prezentuje wysokie walory krajobrazowe, na które składa się m.in. obecność malowniczej doliny rzeki Łukawicy z głęboko wciętym w podłoże korytem i licznymi meandrami.

Dominujący w rezerwacie zespół grądu subkontynentalnego Tilio – Carpinetum tworzą dobrze zachowane fitocenozy z wielogatunkowym i wielowarstwowym drzewostanem. Znaczny udział mają również fitocenozy łęgu jesionowo – olszowego Circaeo – Alnetum, porastającego dolinę Łukawicy. Wyróżniają się one występowaniem jesiona Fraxinus excelsior w drzewostanie.

Na uwagę zasługuje występowanie fragmentów wyżynnego, jodłowego boru mieszanego Abietetum polonicum oraz buczyn zakwalifikowanych do zespołów Dentario glandulosae – Fagetum i Luzulo pilosae – Fagetum.

Podstawa prawna utworzenia rezerwatu: Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i  Leśnictwa z dnia 21 grudnia 1998 r.

Powierzchnia: 376,90ha.

- Cel ochrony: zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych wielogatunkowych drzewostanów o cechach naturalnych stanowiących fragment Lasów Janowskich.

- Przedmiot ochrony: wielogatunkowy drzewostan o cechach naturalnych.