Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rezerwat Łęka

Rezerwat prezentuje wysokie walory krajobrazowe, na które składa się m.in. obecność malowniczej doliny rzeki Łukawicy z głęboko wciętym w podłoże korytem i licznymi meandrami.

Dominujący w rezerwacie zespół grądu subkontynentalnego Tilio – Carpinetum tworzą dobrze zachowane fitocenozy z wielogatunkowym i wielowarstwowym drzewostanem. Znaczny udział mają również fitocenozy łęgu jesionowo – olszowego Circaeo – Alnetum, porastającego dolinę Łukawicy. Wyróżniają się one występowaniem jesiona w drzewostanie. Na uwagę zasługuje także występowanie fragmentów wyżynnego, jodłowego boru mieszanego.

Rezerwat nie jest udostępniony do zwiedzania.

Podstawa prawna:

Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i  Leśnictwa z dnia 21 grudnia 1998 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (Dz. U. z dnia 29 grudnia 1998r.) (Dz.U.98.161.1094).

Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 5 października 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Łęka" (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego, Dz. Urz. z 2017 r. poz. 3231).

Powierzchnia: wg aktu utworzenia – 377,35ha / aktualnie wynosi 376,83ha.

- Cel ochrony: zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych wielogatunkowych drzewostanów o cechach naturalnych stanowiących fragment Lasów Janowskich.

- Przedmiot ochrony: wielogatunkowy drzewostan o cechach naturalnych.

- Forma ochrony: rezerwat objęty ochroną czynną.

- Nadzór nad rezerwatem sprawuje RDOŚ w Rzeszowie.

- Aktualnie rezerwat nie posiada planu ochrony, jak również zadań ochronnych.