Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rezerwat Imielty Ług

Rezerwat położony w zachodniej części Lasów Janowskich, utworzony na terenie 804 ha zajmowanym przez torfowiska wysokie, przejściowe, stawy i bory przez co prezentuje wybitne wartości krajobrazowe.

Centralną część rezerwatu zajmuje zarastający staw, będący dawnym naturalnym śródleśnym zbiornikiem wodnym. Otaczają go wydmowe wzgórza porośnięte lasem. Teren skupia wiele gatunków flory i fauny. Znajduje się tutaj ważna ostoja ptactwa wodnego; obserwowano tu blisko 100 gatunków ptaków, m.in. żurawia, bociana czarnego, bielika, rybołowa.

Podstawa prawna utworzenia: Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 stycznia 1988 r.

- Cel ochrony: zachowanie charakterystycznych dla Puszczy Solskiej obszarów rozległych bagien, zarastających zbiorników wodnych z rzadką i chronioną roślinnością, stanowiących ostoję ptactwa.

- Przedmiot ochrony: bagna i zarastające zbiorniki wodne z rzadką i chronioną roślinnością.