Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rezerwat Imielty Ług

Rezerwat położony w zachodniej części Lasów Janowskich, utworzony na terenie 804 ha zajmowanym przez torfowiska wysokie, przejściowe, stawy i bory przez co prezentuje wybitne wartości krajobrazowe.

Uroku dodają mu interesujące formy rzeźby terenu, do których należy zaliczyć wydmę wcinającą się w postaci ostrogi w obszar torfowiska. Centralną część rezerwatu zajmuje zarastający staw, będący dawnym naturalnym śródleśnym zbiornikiem wodnym. Otaczają go wydmowe wzgórza porośnięte lasem.

Teren skupia wiele gatunków flory i fauny. Znajduje się tutaj ważna ostoja ptactwa wodnego - obserwowano tu blisko 100 gatunków ptaków, m.in. żurawia, bociana czarnego, bielika, rybołowa, błotniaka stawowego, bąka, dzięcioła czarnego i zielonosiwego.

Na terenie rezerwatu dominuje roślinność wysokotorfowiskowa: Eriophoro – Sphagnetum, Ledo – Sphagnetum, znaczny udział mają zbiorowiska torfowisk przejściowych z klasy Scheuchzerio – Caricetea fuscae oraz roślinność wodna i szuwarowa. Torfowisko otoczone jest przez roślinność leśną zespołu boru bagiennego Vaccinio uliginosi – Pinetum, boru wilgotnego Molinio – Pinetum oraz borów świeżych Leucobryo – Pinetum, Peucedano – Pinetum.

Na terenie rezerwatu występuje wiele gatunków roślin rzadkich i chronionych np. bagnica torfowa, bagno zwyczajne, bobrek trójlistkowy, grzybienie białe, modrzewnica zwyczajna, przygiełka biała rosiczka okrągłolistna i pośrednia. Na uwagę zasługuje długa lista mszaków i porostów. Spotkać tu można także m.in. gacka brunatnego, gąsiorka, kumaka nizinnego, zalotkę większą,  czy żmiję zygzakowatą.

W rezerwacie znajdują się wieża widokowa oraz pomost widokowy. Przez rezerwat prowadzi ścieżka edukacyjna „Imielty Ług”.

Podstawa prawna utworzenia rezerwatu:

Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 18 stycznia 1988 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody (MP Nr 5, poz. 48).

Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego z dnia 7 stycznia 2002 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r. (Dz. Urz. Województwa Lubelskiego, Dz. Urz. z 2002 r. Nr 2, poz. 102).

Powierzchnia: wg aktu utworzenia – 737,79 ha / wg planu ochrony na lata 1990- 1999 (2009) - 801,74 ha / aktualnie 804,81 ha.

- Cel ochrony: zachowanie charakterystycznych dla Puszczy Solskiej obszarów rozległych bagien, zarastających zbiorników wodnych z rzadką i chronioną roślinnością, stanowiących ostoję ptactwa.

- Przedmiot ochrony: bagna i zarastające zbiorniki wodne z rzadką i chronioną roślinnością.

- Nadzór nad rezerwatem sprawują RDOŚ w Lublinie i RDOŚ w Rzeszowie.

Aktualnie rezerwat nie posiada planu ochrony, jak również zadań ochronnych.