Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekt "Kompleksowa ochrona żubra w Polsce"

Podmiotem odpowiedzialnym za realizację projektu POIS.02.04.00-00-0027/18 jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (pełniąca rolę Beneficjenta Wiodącego), a partnerami są Białowieski Park Narodowy oraz 25 jednostek Lasów Państwowych, w tym Nadleśnictwo Janów Lubelski. Instytucją Wdrażającą jest Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych (CKPŚ).

Projekt nakierowany jest na ochronę zagrożonego gatunku, jakim jest żubr. Wpisuje się w politykę zachowania różnorodności biologicznej, zarówno bezpośrednio poprzez ochronę samego gatunku, jak i pośrednio poprzez proces odtwarzania, rekultywacji oraz utrzymania łąk i pastwisk wewnątrz kompleksów leśnych, które w dużym stopniu podnoszą różnorodność biologiczną obszaru. Swoim zasięgiem obejmie 90% krajowej wolnej populacji tego gatunku oraz 5 kluczowych zagród hodowlanych.  Większość zaplanowanych do realizacji zadań dotyczy czynnej ochrony żubra realizowanej na terenie 8 województw.

W Lasach Janowskich projekt jest realizowany w okresie od 05.2019r. do 03.2023r.  W zakresie planowanym do realizacji przez Nadleśnictwo Janów Lubelski znajdują się działania z zakresu ochrony czynnej. Dla utrzymania stabilności gatunku w Polsce planuje się wsiedlenie w 2021r. wolnego stada 8-10 sztuk żubrów. Docelowo liczebność stada w Lasach Janowskich zakładana jest na 40 osobników.  Większa liczba stad żubrów podnosi bezpieczeństwo gatunku i pozwoli na zastosowanie odpowiednich metod w sytuacji zagrożenia.

Ważnym zadaniem będzie utrzymanie i poprawa bazy pokarmowej wolnej populacji. Planuje się wykaszanie łąk w ilości 20 ha/rok oraz rekultywację i polepszenie jakości 32,5 ha łąk i poletek. W projekcie zostanie także wytworzona niezbędna infrastruktura  służąca realizacji projektu tj. zagroda adaptacyjna oraz 2 magazynopaśniki. Poniesienia kosztów będzie wymagał także zakup pasz potrzebnych do żywienia w okresie aklimatyzacji oraz w okresie zimowym, rozwożenie karmy oraz czyszczenie miejsc dokarmiania. Stado będzie systematycznie monitorowane pod względem stanu zdrowotnego zwierząt. Ważnym elementem projektu będzie również bieżące monitorowanie rozmieszczenia stada, gdyż pozwoli to m.in. ocenić areał zajmowany przez populację.

Łagodzenie sytuacji konfliktowych związanych z obecnością żubrów będzie odbywało się m.in. poprzez dzierżawę łąk (7,5 ha) oraz edukację społeczeństwa w zakresie postępowania z napotkanymi osobnikami oraz rolnikami odnośnie sposobów zapobiegania szkodom. Nadleśnictwo Janów Lubelski poniesie także koszty związane z transportem zwierząt.

Łączny koszt realizacji projektu w naszej jednostce zakładany jest na 462 996,62 zł brutto.

Dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko może wynieść 85% kosztów kwalifikowalnych projektu. Pozostale 15% kosztów zostanie sfinansowane ze środków Funduszu Leśnego oraz ze środków własnych.

Więcej o projekcie:

http://animal.sggw.pl/2019/06/04/kompleksowa-ochrona-zubra-w-polsce/