Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rezerwat Kacze Błota

Utworzony dla ochrony torfowiska wysokiego, boru bagiennego, fragmentów torfowisk przejściowych oraz otaczających je wydm.

Myślą przewodnią pierwszych projektów utworzenia rezerwatu była ochrona torfowisk wysokich i przejściowych charakterystycznych dla całej Kotliny Sandomierskiej. Przed zatwierdzeniem rezerwatu główny przedmiot ochrony rezerwatu uległ znacznej degradacji ze względu na przeprowadzone w minionych latach melioracje. W wyniku przesuszenia obszaru rezerwatu torfowiska położone w nieckach międzywydmowych, przy stosunkowo niewielkiej miąższości torfu, uległy szybkiej degradacji i obecnie są całkowicie objęte sukcesją. Jedynym zachowanym w nienaruszonym stanie przedmiotem ochrony w tym rezerwacie pozostały wyniesienia wydmowe.

W związku z powyższym podjęto kroki w celu ograniczenia dalszego przesuszania terenu i zatamowania odpływu wody. W ramach projektu „Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych” wybudowano 3 zastawki na istniejących rowach melioracyjnych, które mają za zadanie poprawę tutejszych stosunków wodnych.

Rezerwat nie jest udostępniony do zwiedzania.

Podstawa prawna utworzenia rezerwatu:

Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 18 stycznia 1988 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody (MP Nr 5, poz. 48).

Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego z dnia 7 stycznia 2002 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego, Dz. Urz. Woj. Lubel. z 2002 r. Nr 2, poz. 102).

Powierzchnia: wg aktu utworzenia – 168,67 ha / planu ochrony na lata 1990-1999 (2009)167,85 ha / aktualnie wynosi 167,89 ha.

- Cel ochrony: zachowanie charakterystycznych elementów dawnej Puszczy Solskiej.

- Przedmiot ochrony: torfowiska przejściowe i wysokie.

- Nadzór nad rezerwatem sprawuje RDOŚ w Lublinie.

- Aktualnie rezerwat nie posiada planu ochrony, jak również zadań ochronnych.