Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rezerwat Kacze Błota

Utworzony dla ochrony torfowiska wysokiego, boru bagiennego, fragmentów torfowisk przejściowych oraz otaczających je wydm.

Główny przedmiot ochrony rezerwatu uległ znacznej degradacji ze względu na przeprowadzone w minionych dziesięcioleciach melioracje. W wyniku przesuszenia torfowiska położone w nieckach międzywydmowych, przy stosunkowo niewielkiej miąższości torfu, uległy szybkiej degradacji i obecnie są całkowicie objęte sukcesją. Do dzisiaj zachowały się tylko nieliczne fragmenty boru bagiennego.

Jedynym zachowanym w nienaruszonym stanie przedmiotem ochrony w tym rezerwacie są wyniesienia wydmowe.

Podstawa prawna utworzenia rezerwatu: Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 stycznia 1988 r.

Powierzchnia: 167,89 ha.

- Cel ochrony z aktu utworzenia: zachowanie charakterystycznych elementów dawnej Puszczy Solskiej.

- Przedmiot ochrony: torfowiska przejściowe i wysokie.