Lista aktualności Lista aktualności

Ogłoszenie o chęci zakupu lasu lub gruntu przeznaczonego do zalesienia

Nadleśnictwo Janów Lubelski informuje o chęci zakupu lasów lub gruntów przeznaczonych do zalesienia określonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego położonych w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Janów Lubelski.

1. Nieruchomości nabywane przez Nadleśnictwo Janów Lubelski powinny być zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie  działek  będących w zarządzie Nadleśnictwa Janów Lubelski. Sąsiedztwo takiego gruntu można sprawdzić na stronie: https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy.

2. W przypadku działek nie przylegających bezpośrednio do gruntów nadleśnictwa powinny one posiadać większą powierzchnię oraz dojazd umożliwiający prowadzenie prawidłowej gospodarki leśnej.

3. Dodatkowo działka będąca przedmiotem nabycia powinna spełniać następujące warunki:
a) jest sklasyfikowana jako las (Ls) w Ewidencji Gruntów i Budynków (rodzaj użytku można sprawdzić we właściwym Starostwie Powiatowym) lub w przypadku innego użytku – np. roli (R) działka ta w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jest przeznaczona do zalesienia (zapisy przeznaczenia działki w mpzp można sprawdzić w urzędzie gminy);
b) posiada uregulowany stan prawny, czyli założoną księgę wieczystą, wydany akt własności ziemi lub prawomocne postanowienie sądu oraz nie może być obciążona na rzecz osób trzecich;
c) nieruchomość nabywana powinna być poprzedzona wydzieleniem geodezyjnym nieruchomości stanowiącej przedmiot nabycia [granice działki muszą być znane i widoczne w terenie;

d) właściciel działki nie może być w sporze granicznym z sąsiadami;

e) wnioskodawca powinien załączyć kopie wypisu i wyrysu z rejestru gruntów, wskazać prawo własności, zaświadczenie z urzędu gminy o przeznaczeniu wnioskowanego gruntu w planie zagospodarowania przestrzennego.

Nadleśnictwo Janów Lubelski zastrzega możliwość odstąpienia od zakupu na każdym etapie postępowania oraz, że złożenie oferty nie oznacza bezwarunkowej realizacji transakcji kupna – sprzedaży.

Osoby zainteresowane sprzedażą gruntów opisanych powyżej zapraszamy do kontaktu:

Nadleśnictwo Janów Lubelski

ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 35

23-300 Janów Lubelski

tel. (15) 8720072 wew. 361

(w godzinach od 7:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku)

e-mail: janowlubelski@lublin.lasy.gov.pl