Lasy Państwowe wprowadziły do stosowania we wszystkich nadleśnictwach wytyczne mające zminimalizować wpływ prac gospodarczych na miejsca rozrodu i lęgi ptaków. Chociaż przypadki nieumyślnego zniszczenia stanowiska zdarzają się rzadko nowe rozwiązania powinny jeszcze bardziej ograniczyć ryzyko zniszczenia miejsc lęgowych.

Bezpośrednio przed rozpoczęciem prac z zakresu pozyskania drewna i hodowli lasu pracownicy Służby Leśnej dokonują wizji terenowej pod kątem występowania lęgów i drzew dziuplastych. Dodatkowe, kontrolne wizje przeprowadzają także m.in. inżynierowie nadzoru – sprawdzają losowo co najmniej 10 %  powierzchni, na których zaplanowano zabiegi.

Jeśli prace leśne odbywać się będą między 15 marca a 15 lipca, między obowiązkową wizją terenową, a zabiegiem gospodarczym nie upłynie więcej niż 7 dni.

Drzewa dziuplaste z gniazdami nadal będą oznaczane literą „E". Gniazda naziemne natomiast będą oznaczane w inny, skuteczny sposób, który nie spowoduje płoszenia ptaków. Każde zidentyfikowane miejsce o którym mowa jest wskazywane wykonawcom prac, w celu jak największej ochrony przed zniszczeniem.

Jeśli mimo starań Służby Leśnej dojdzie do nieumyślnego ścięcia drzewa z dziuplą, czy zajętym gniazdem w sytuacji, gdy nie będzie możliwości stworzenia ptakom warunków do dokończenia lęgu na miejscu zostaną przeprowadzone niezwłoczne działania ratunkowe. Ptaki zostaną przewiezione do najbliższego ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt z listy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Dodatkowo na terenie każdego z nadleśnictw wyznaczono numer telefonu służący osobom postronnym do zgłaszania  przypadków naruszenia stanowiska lęgowego wskutek prac gospodarczych.

W Nadleśnictwie Janów Lubelski jest to numer + 48 781 387 824