Obiekty edukacyjne Obiekty edukacyjne

Ogród Botaniczny Arboretum Leśne w Nadleśnictwie Janów Lubelski

Ogród Botaniczny to obszar w którym kolekcjonuje się rośliny drzewiaste w celu ukazania ich piękna i różnorodności oraz zajmuje się prowadzeniem badań naukowych i edukacją przyrodniczą. Jak większość ogrodów botanicznych Arboretum Leśne spełnia trzy zasadnicze funkcje: edukacyjną, naukową i społeczną. Obecnie ma charakter parku leśnego z elementami ukształtowanego terenu, prześwietleń w drzewostanie, oczek wodnych, ścieżek, dróg, kładek, mostków i zadaszeń.

Ogród Botaniczny Arboretum Leśne w Nadleśnictwie Janów Lubelski znajduje się w odległości ok. 3 km od centrum Janowa Lubelskiego. Położone tuż przy Ośrodku Edukacji Ekologicznej Lasy Janowskie stanowi znakomite miejsce do edukacji, wypoczynku i rekreacji oraz prowadzenia badań naukowych.

Arboretum leśne istnieje w Nadleśnictwie Janów Lubelski od 2001 roku i od tego czasu stale się rozwija. Położone jest  na leśnym terenie pokrytym wiekowym drzewostanem, głównie sosnowym z elementami ukształtowanego terenu, prześwietleń w drzewostanie, oczek wodnych, ścieżek edukacyjnych, dróg, kładek, pomostów, mostków, zadaszeń oraz infrastruktury edukacyjnej.

Kolekcje roślinne w Ogrodzie Botanicznym :

 • Kolekcja azalii  i rododendronów
 • Kolekcja wrzosów przed Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej Lasy Janowskie
 • Aleja jodeł i buków
 • Kolekcja roślin ozdobnych nad stawem
 • kolekcja roślin wodnych i bagiennych
 • kolekcja roślin jadalnych
 • Kolekcja tulipanów na Dziedzińcu OEE

W ramach dofinansowania na terenie Ogrodu Botanicznego powstały:

 • Kolekcja roślin boru bagiennego i torfowiska wraz z pomostem rekreacyjnym
 • Kolekcja roślin wodnych i przywodnych wraz z pomostem rekreacyjnym
 • Pomost widokowy w podszycie drzew
 • Strefa edukacji przyrodniczej dzieci
 • Kolekcja drzew i krzewów rodzimych – kładki spacerowe w formie okręgów
 • Zaczarowana dąbrowa
 • Ogród sensoryczny
 • Leśne Laboratorium  
 • Ostoja i punkt obserwacji ptaków wraz z kładką spacerową
 • Polska łąka kwietna
 • Infrastruktura uzupełniająca

Rezerwacja zajęć edukacyjnych w Ogrodzie Botanicznym:

Nadleśnictwo Janów Lubelski

Ośrodek Edukacji Ekologicznej Lasy Janowskie

ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 35

23-300 Janów Lubelski

tel. 15 8 724 244

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Regulamin

Ogrodu Botanicznego „Arboretum Leśne w Nadleśnictwie Janów Lubelski”

 

§ 1.

Ogólne zasady korzystania

 1. Ogród Botaniczny „Arboretum Leśne w Nadleśnictwie Janów Lubelski” prowadzony jest przez Nadleśnictwo Janów Lubelski i jest otwarty dla odwiedzających przez cały rok.
 2. W uzasadnionych przypadkach Nadleśniczy Nadleśnictwa Janów Lubelski może obiekt czasowo zamknąć, co każdorazowo zostanie podane do wiadomości na stronie nadleśnictwa https://janowlubelski.lublin.lasy.gov.pl/  
 3. Korzystanie z obiektu i jego wyposażenia jest nieodpłatne. Lasy Państwowe utrzymują ten obiekt dzięki pozyskiwaniu i sprzedaży drewna w ramach prowadzonej zrównoważonej gospodarki leśnej.
 4. Ogród jest terenem publicznym.  
 5. Dzieci do lat 13 przebywają na terenie Ogrodu wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 6. Ze względów bezpieczeństwa nie należy zbaczać z wyznaczonych ścieżek.  
 7. Psy na teren Ogrodu można wprowadzać wyłącznie na smyczy. Opiekun psa ponosi odpowiedzialność za psa i zachowanie czystości.  
 8. Na terenie Ogrodu zabronione jest:
 1. wjeżdżanie samochodami prywatnymi i innymi pojazdami mechanicznymi,
 2. wjeżdżanie rowerami na kładki i pomosty,
 3. niszczenie roślin lub ich części oraz grzybów,
 4. pozyskiwanie materiału roślinnego (roślin, sadzonek, nasion, zarodników, okazów do zielnika) bez zezwolenia upoważnionych pracowników,
 5. dokonywanie zmian w oznakowaniu roślin i kolekcji,
 6. chwytanie zwierząt,  
 7. kąpania się i łowienia ryb w zbiornikach wodnych,
 8. niszczenie urządzeń, elementów małej architektury,
 9. spożywanie alkoholu oraz zażywanie środków odurzających,
 10. hałasowanie,
 11. śmiecenie,
 12. przenoszenie ławek i innych elementów wyposażenia.
 1. Osoby odwiedzające zobowiązane są do przestrzegania wskazówek i uwag pracowników Nadleśnictwa.  
 2. Osoby nie przestrzegające niniejszego Regulaminu zostaną wezwane do opuszczenia terenu Ogrodu.  
 3. Uzyskanie pisemnej zgody Nadleśniczego Nadleśnictwa Janów Lubelski wymaga bezwzględnie:
 1. wykonanie komercyjnych sesji fotograficznych lub filmowych,
 2. urządzanie imprez, organizowanie zgromadzeń publicznych, zbiórek pieniędzy,
 3. prowadzenie działalności handlowej oraz umieszczenie reklam na terenie Ogrodu i wzdłuż ogrodzenia.
 1. Rozpalenie ogniska lub grilla w miejscach nie wyznaczonych podlega karze. 
 2. Rozpalenie ogniska lub grilla może odbywać się tylko w miejscach do tego przeznaczonych i wiąże się z przestrzeganiem innych regulaminów.

 

§ 2.

Ogólne zasady odpowiedzialności

 1. Osoby przebywające na terenie Ogrodu ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za szkody powstałe z ich winy lub osób będących pod ich opieką.  
 2. Nadleśnictwo Janów Lubelski  nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Ogrodu.  
 3. Nadleśnictwo Janów Lubelski nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zaistniałe z powodu nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, a także za następstwa i skutki nieszczęśliwych wypadków oraz zdarzenia losowe w trakcie pobytu na terenie Ogrodu wynikłe z przyczyn niezależnych od Nadleśnictwa.

 

§ 3.

Zajęcia edukacyjne i oprowadzanie po Ogrodzie.

 1. Na terenie Ogrodu prowadzone są zajęcia edukacyjne dla grup zorganizowanych, minimum 10-osobowych, przez cały rok, w dni robocze od godz. 8:00 do 15:00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Nadleśnictwem Janów Lubelski.  
 2. Nadleśnictwo zastrzega sobie prawo odwołania zajęć edukacyjnych z powodu:
 1. niestawienia się uczestników w ustalonym miejscu i czasie,
 2. niedostosowania ubioru do warunków terenowych,
 3. niewłaściwego zachowania uczestników zajęć,
 4. wyjątkowo niekorzystnych warunków atmosferycznych,
 5. innych powodów niezależnych od organizatora.

 

§ 4.

Bezpieczeństwo i zasady odpowiedzialności podczas zajęć edukacyjnych

 1. Za bezpieczeństwo, przestrzeganie zasad zwiedzania i dyscyplinę w grupie zorganizowanej odpowiada opiekun grupy. Rola edukatora leśnego to wyłącznie prowadzenie zajęć. Edukator nie może przejąć opieki nad dziećmi.  
 2. Przed przystąpieniem do zajęć, nauczyciel/opiekun grupy zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem zajęć leśnych, co potwierdza złożeniem podpisu.
 3. Podczas zajęć edukacyjnych prowadzonych przez pracowników Nadleśnictwa opiekunowie grup muszą być obecni przez cały czas trwania zajęć, dbając o utrzymanie dyscypliny i bezpieczeństwo osób małoletnich oraz pomagając w prowadzeniu zajęć.  
 4. Opiekun grupy osób małoletnich odpowiada w pełnym zakresie za szkody na osobach i mieniu wyrządzone przez znajdujących się pod jego opieką małoletnich, co potwierdza składając oświadczenie o zapoznaniu się z postanowieniami niniejszego Regulaminu, przed przystąpieniem do zajęć.
 5. Do obowiązków opiekuna grupy/organizatora pobytu na terenie Ogrodu, które powinny być dopełnione przed przystąpieniem do zajęć edukacyjnych należy:
 1. uzyskanie zgody od prawnych opiekunów na wyjazd osób małoletnich,
 2. poinformowanie osób małoletnich oraz ich rodziców o zagrożeniach występujących w lesie,
 3. zadbanie, aby ubiór uczestników był swobodny, dostosowany do pogody i warunków terenowych (np. spodnie z długimi nogawkami, nakrycie głowy, buty o możliwie terenowym charakterze, ew. kurtka przeciwdeszczowa).

 

§ 5.

Potencjalne zagrożenia występujące w Ogrodzie Botanicznym „Arboretum Leśne w Nadleśnictwie Janów Lubelski”

 

 1. Ogród ma charakter leśny, co wiąże się z typowymi zagrożeniami związanymi z lasem.
 2.  Miejsca, w których potencjalnie może wystąpić zagrożenie dla osób odwiedzających Ogród:
 1. miejsce na ognisko – z uwagi na otwarty ogień oraz ostre patyki do kiełbasek.
 2. zbiorniki wodne na terenie Ogrodu.
 3. otwarte bramy i furtki, umożliwiające wyjście do otwartego kompleksu leśnego oraz na drogę.
 4. drewniane kładki oraz pomosty - kiedy jest wilgotno stają się śliskie i można na nich upaść.
 1. Inne potencjalne zagrożenia dla osób odwiedzających Ogród:
 1. martwe i obumierające drzewa. Drzewa z widocznymi oznakami rozkładu: suchymi konarami, dziuplami, owocnikami grzybów (hubami) są spróchniałe i w każdej chwili mogą się przewrócić.
 2. elementy występujące na obszarach leśnych: wystające korzenie drzew, czasowo śliskie pnie drzew, różnego rodzaju nierówności (kamienie, gałęzie, koleiny itp.).
 3. w przypadku występowania burz, silnego wiatru, zalegania na drzewach śniegu lub na drogach lodu zwiększa się ryzyko nieszczęśliwych wypadków.
 4. występowanie roślin trujących, których zjedzenie może wywołać zatrucie organizmu (np. cis pospolity, wawrzynek wilczełyko, trzmielina pospolita, suchodrzew czarny, pokrzyk wilcza jagoda, kalina koralowa, kalina hordowina, konwalijka dwulistna, psianka słodkogórz).
 5. występowanie różnego typu zwierząt:
 • kleszcze oraz inne zwierzęta, które mogą roznosić groźne choroby,
 • niektóre owady, których jad może, zwłaszcza dla osób uczulonych, stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia. Podobne niebezpieczne reakcje mogą wywoływać części niektórych roślin i ich pyłek.
 • niektóre zwierzęta, które w sytuacji niepokojenia mogą być agresywne (np. żmije).

 

 

§ 6.

Postanowienia końcowe

 1. Nadleśnictwo Janów Lubelski ma prawo do wykonywania prac gospodarczych w czasie otwarcia Ogrodu dla zwiedzających.
 2. Kontrolowanie i egzekwowanie postanowień Regulaminu należy do pracowników Nadleśnictwa Janów Lubelski.
 3. Osoby nie przestrzegające niniejszego Regulaminu podlegają odpowiedzialności karnej w trybie i na zasadach przewidzianych w Kodeksie wykroczeń.
 4. Monitoring ogrodu prowadzony jest w celu zabezpieczenia infrastruktury ogrodowej oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia.
 5. Nadleśnictwo Janów Lubelski informuje, iż jest Administratorem danych osobowych. Prawa i obowiązki które, Pani/Panu przysługują są umieszczone  na stronie internetowej Nadleśnictwa: https://janowlubelski.lublin.lasy.gov.pl/rodo